สุขวนวัฒน์ว., เศาจวุฒิพงศ์ร. และ ยมานันตกุลป. (2021) “รูปแบบการส่งเสริมการออกกำลังกายในสตรีตั้งครรภ์ : การทบทวนอย่างเป็นระบบ”, วารสารการแพทย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์, 36(2), น. 375-389. vailable at: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/MJSSBH/article/view/251675 (ืบค้น: 4ธันวาคม2021).