ใจซื่อด., คำศิริรักษ์ณ. และ จันทะโคตรอ. (2021) “ประสบการณ์การใช้ภูมิปัญญาพื้นบ้านอีสานในการดูแลตนเองของผู้สูงอายุในชุมชน อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม”, วารสารการแพทย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์, 36(2), น. 251-264. vailable at: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/MJSSBH/article/view/252827 (ืบค้น: 4ธันวาคม2021).