[1]
สุขเลิศแล้ว ป., “ความชุกของการเกิดความไม่สอดคล้องกันในการตอบสนองทางภูมิคุ้มกันวิทยาและไวรัสวิทยาในผู้ป่วยเอดส์ที่ได้รับยาต้านไวรัส ในโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์”, Med J Sisaket Surin Buriram Hosp., ปี 32, ฉบับที่ 2, น. 79–89, มี.ค. 2018.