[1]
เสาวรัจ ว., “พัฒนาการตรวจวินิจฉัย α-thalassemia1 ด้วยเทคนิค Multiplex gap PCR”, Med J Sisaket Surin Buriram Hosp., ปี 31, ฉบับที่ 3, น. 129–138, เม.ย. 2018.