[1]
เตียประเสริฐ ล., “ผลของการใช้เกณฑ์การให้เลือดต่ออัตราการให้เลือดในทารกแรกเกิดที่มีภาวะศีรษะน่วม”, Med J Sisaket Surin Buriram Hosp., ปี 30, ฉบับที่ 1, น. 21–29, เม.ย. 2018.