[1]
จิรันดร ส., “ประสิทธิผลของการพัฒนาระบบการป้องกันการเกิดแผลกดทับ”, Med J Sisaket Surin Buriram Hosp., ปี 30, ฉบับที่ 1, น. 57–69, เม.ย. 2018.