[1]
ดีพูน ศ. และ ชัยมงคล ว., “การพัฒนาคุณภาพงานอนามัยแม่และเด็กเพื่อลดความขัดแย้งทางการแพทย์ งานบริการสาธารณสุข จังหวัดศรีสะเกษ”, Med J Sisaket Surin Buriram Hosp., ปี 33, ฉบับที่ 1, น. 23–36, พ.ค. 2018.