[1]
กิติโยดม ส., “การศึกษาภาวะซักในสตรีตั้งครรภ์ที่มีภาวะครรภ์เป็นพิษชนิดรุนแรง”, Med J Sisaket Surin Buriram Hosp., ปี 29, ฉบับที่ 3, น. 129–138, พ.ค. 2018.