[1]
จิระกังวาน ม. และ สารพล ส., “ผลการพัฒนาสมรรถนะด้านการวิจัยของพยาบาลวิชาชีพ”, Med J Sisaket Surin Buriram Hosp., ปี 28, ฉบับที่ 2, น. 121–129, มิ.ย. 2018.