[1]
โตมะสูงเนิน ส., “ประสิทธิผลของการส่งเสริมการบริโภคอาหารวัยผู้สูงอายุในคลินิกผู้สูงอายุ โรงพยาบาลสุรินทร์”, Med J Sisaket Surin Buriram Hosp., ปี 26, ฉบับที่ 2, น. 309–317, ก.ค. 2018.