[1]
จรูญวัฒนเลาหะ ส., “ลักษณะภาพถ่ายทางรังสีและอัลตราซาวน์ของมะเร็งเต้านมชนิด Invasive Ductal Carcinoma ในโรงพยาบาลสุรินทร์”, Med J Sisaket Surin Buriram Hosp., ปี 26, ฉบับที่ 3, น. 343–352, ก.ค. 2018.