[1]
สุทัศนาวิจิตร ส., “การเปรียบเทียบผลของยา Levobupivacaine กับยา Bupivacaine ในผู้ตั้งครรภ์ ที่มารับการผ่าตัดคลอดทางหน้าท้องโดยวิธีฉีดยาทางช่องไขสันหลัง”, Med J Sisaket Surin Buriram Hosp., ปี 26, ฉบับที่ 3, น. 367–378, ก.ค. 2018.