[1]
นลินทัศไนย ป., “อัตราการรอดชีวิตและปัจจัยเสี่ยงต่อการเสียชีวิตของทารกแรกเกิดนำหนักน้อยมากในโรงพยาบาลสุรินทร์”, Med J Sisaket Surin Buriram Hosp., ปี 26, ฉบับที่ 3, น. 393–404, ก.ค. 2018.