[1]
ภูระธีรานรัชต์ พ., “ความเชื่อด้านสุขภาพและการสนับสนุนทางสังคมกับการดูแลสุขภาพตนเองของผู้ป่วย โรคความดันโลหิตสูงชนิดไม่ทราบสาเหตุ โรงพยาบาลสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์”, Med J Sisaket Surin Buriram Hosp., ปี 26, ฉบับที่ 3, น. 449–462, ก.ค. 2018.