[1]
เตชาเสถียร เ., “การตรวจพบมะเร็งเต้านมในผู้ป่วยที่รายงานผล Breast Imaging Reporting and Data System (BI-RADS) category 4 และ 5 ด้วยวิธีการตรวจแมมโมแกรมร่วมกับอัลตราฃาวด์”, Med J Sisaket Surin Buriram Hosp., ปี 27, ฉบับที่ 1, น. 11–21, ส.ค. 2018.