[1]
ไชยชิน ภ., “ความสัมพันธ์ระหว่างการมีส่วนร่วมในการบริหารงาน กับความสุขในการทำงาน ของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลขนาด 60 เตียง จังหวัดบุรีรัมย์”, Med J Sisaket Surin Buriram Hosp., ปี 27, ฉบับที่ 3, น. 263–275, ก.ย. 2018.