[1]
เลาหศิลป์สมจิตร์ ณ., “สิ่งแปลกปลอมที่กล่องเสียง : รายงานผู้ป่วย”, Med J Sisaket Surin Buriram Hosp., ปี 24, ฉบับที่ 1, น. 353–356, ก.ย. 2018.