[1]
ชูเชิด ส., “ปัจจัยทีมีความสัมพันธ์กับความต้องการปรับเปลี่ยนสายงาน ของพยาบาลประจำการในโรงพยาบาลสุรินทร์”, Med J Sisaket Surin Buriram Hosp., ปี 24, ฉบับที่ 2, น. 1–11, ต.ค. 2018.