[1]
สุรพงษ์พิวัฒนะ ต., “ความชุกของโรคสมาธิสั้นโรงพยาบาลสุรินทร์”, Med J Sisaket Surin Buriram Hosp., ปี 24, ฉบับที่ 2, น. 59–68, ต.ค. 2018.