[1]
พันธ์ุมีสุข ญ. และ สุขสิน ว., “การพยาบาลผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกช็อก (กรณีศึกษา)”, Med J Sisaket Surin Buriram Hosp., ปี 24, ฉบับที่ 2, น. 77–95, ต.ค. 2018.