[1]
ตั้งอดุลย์รัตน์ อ., “การคัดเลือกยา Meropenem โดยใช้คุณลักษณะเฉพาะของยาในโรงพยาบาลบุรีรัมย์”, Med J Sisaket Surin Buriram Hosp., ปี 24, ฉบับที่ 2, น. 97–106, ต.ค. 2018.