[1]
บุญเปล่ง น., “ความสัมพันธ์ระหว่างความเชื่อด้านสุขภาพกับพฤติกรรมสุขภาพในการป้องกันโรคซิลิโคสิส ของคนงานโรงโม่หิน อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์”, Med J Sisaket Surin Buriram Hosp., ปี 25, ฉบับที่ 1, น. 1–9, ต.ค. 2018.