[1]
ขันธรักษา น., “ปัจจัยที่มีผลต่อการเกิดภาวะแทรกซ้อนและอัตราการเสียชีวิต ของผู้ป่วยแผลเปปติกทะลุในโรงพยาบาลสุรินทร์”, Med J Sisaket Surin Buriram Hosp., ปี 25, ฉบับที่ 1, น. 11–21, ต.ค. 2018.