[1]
ศฤงคารินกุล ท. และ พานิชเจริญ ล., “การศึกษาการปฏิบัติจริง ปัญหาและอุปสรรคในการออกกำลังกาย และการทำกายภาพบำบัดเองที่บ้านของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง”, Med J Sisaket Surin Buriram Hosp., ปี 25, ฉบับที่ 1, น. 69–79, ต.ค. 2018.