[1]
หน่ายคอน บ., “การเปรียบเทียบผลของการพยาบาลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองในระยะฟื้นฟูสภาพและการดูแลต่อเนื่องที่บ้านระหว่างกลุ่มที่ให้การพยาบาลแบบผสมผสานและการพยาบาลตามปกติ โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร”, Med J Sisaket Surin Buriram Hosp., ปี 25, ฉบับที่ 1, น. 101–116, ต.ค. 2018.