[1]
ประเคนรี น., เทพสุริยานนท์ ส., และ ทองประเสริฐ พ., “การพัฒนารูปแบบการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายแบบองค์รวม โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี”, Med J Sisaket Surin Buriram Hosp., ปี 24, ฉบับที่ 3, น. 73–85, ต.ค. 2018.