[1]
กิตติว้ฒนาสาร ภ. และ ยิ้มรัตนบวร พ., “กระดูกต้นขาหักในเด็ก : ปัจจัยที่มีผลต่อภาวะแทรกซ้อน ในระยะต้นและระยะยาว ในโรงพยาบาลบุรีรัมย์ ปี พ.ศ. 2547-2550”, Med J Sisaket Surin Buriram Hosp., ปี 23, ฉบับที่ 2, น. 607–616, ต.ค. 2018.