[1]
นามวิชัยศิริกุล น., “นวัตกรรมการดูแลผู้ป่วยโดยใช้ผู้ป่วยเปีนศูนย์กลาง และการบูรณาการการบริหารจัดการระบบบริการในประเทศไทย : กรณีศึกษาโรงพยาบาลบ้านเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา”, Med J Sisaket Surin Buriram Hosp., ปี 23, ฉบับที่ 2, น. 627–636, ต.ค. 2018.