[1]
M. Keidkawinphong, “ป้จจัยที่มีอิทธิพลต่อการไม่มารับการฉีดวัคซีนปีองกันโรคพิษสุนัขบ้าของประชาชนในจ้งหวัดสุรินทร์ที่ถูกสุน้ขหรือแมวกัด”, Med J Sisaket Surin Buriram Hosp., ปี 23, ฉบับที่ 2, น. 759–770, ต.ค. 2018.