[1]
สมัครประโคน ต. และ กาญจนฤทธากรณ์ ร., “จริยธรรมของหัวหน้าหอผู้ป่วยในโรงพยาบาลบุรีรัมย์”, Med J Sisaket Surin Buriram Hosp., ปี 22, ฉบับที่ 2, น. 215–230, พ.ย. 2018.