[1]
สีหบัณฑ์ ส. และ ทองสุทธิ์ ศ., “ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือด ของผู้ป่วยเบาหวานชนิดไม่พึงอินซูลิน ศูนย์สุขภาพชุมชนในเครือข่ายโรงพยาบาลสุรินทร์”, Med J Sisaket Surin Buriram Hosp., ปี 23, ฉบับที่ 1(2), น. 475–482, พ.ย. 2018.