[1]
กิติโยดม ส., “ประสิทธิผลการใช้ Preeclampsia Care Map (PCaM) ในโรงพยาบาลรับส่งต่อขนาดใหญ่”, Med J Sisaket Surin Buriram Hosp., ปี 33, ฉบับที่ 3, น. 347–358, ธ.ค. 2018.