[1]
ธีรวิโรจน์ น., สุขผดุง ส., และ สุขสนิท ไ., “ผลของการใช้แนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกันการเกิดปอดอักเสบในโรงพยาบาล สำหรับผู้ป่วยออร์โธปิดิกส์ โรงพยาบาลบุรีรัมย์”, Med J Sisaket Surin Buriram Hosp., ปี 33, ฉบับที่ 3, น. 291–309, ธ.ค. 2018.