[1]
อิฐรัตน์ อ. และ ดีพร้อม อ., “เจตคติต่อกระบวนการพยาบาลและปัญหา อุปสรรคในการใช้ กระบวนการพยาบาลของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลสุรินทร์”, Med J Sisaket Surin Buriram Hosp., ปี 18, ฉบับที่ 3, น. 23–34, ก.ค. 2019.