[1]
บูรณ์เจริญ ป., “ความชุกของมะเร็งปากมดลูกในสตรี จังหวัดสุรินทร์ ระหว่าง 1 ตุลาคม 2545 – 30 กันยายน 2546”, Med J Sisaket Surin Buriram Hosp., ปี 19, ฉบับที่ 1, น. 13–20, ก.ค. 2019.