[1]
ภัทรทิวานนท์ ช., “การพิมพ์ฉลากยาแบ่งบรรจุ (prepack sticker) และสติกเกอร์ต่อเนื่อง โดยใช้โปรแกรม microsoft excel และ microsoft word”, Med J Sisaket Surin Buriram Hosp., ปี 22, ฉบับที่ 1, น. 117–129, ส.ค. 2019.