[1]
ทองเติม เ. และ แก้วมา จ., “ผลของโปรแกรมการออกกำลังกายด้วยรูปแบบการเซิ้งสะไนประยุกต์ที่มีต่อสุขสมรรถนะของผู้สูงวัยเพศหญิง”, Med J Sisaket Surin Buriram Hosp., ปี 34, ฉบับที่ 3, น. 333–348, ธ.ค. 2019.