[1]
คณึงเพียร ธ. ., ทะเรรัมย์ จ. ., และ เศลวัตนะกุล ส. ., “ผลของกิจกรรมการระลึกถึงความหลังต่อความรู้สึกมีคุณค่าในตนเองในผู้สูงอายุ”, Med J Sisaket Surin Buriram Hosp., ปี 35, ฉบับที่ 2, น. 231–242, ส.ค. 2020.