[1]
กังวานธีรวัฒน์ ส. ., “การวินิจฉัยภาวะเบาหวานระหว่างการตั้งครรภ์โดยการใช้ค่าของน้ำตาลจากการตรวจคัดกรองเบาหวานในโรงพยาบาลสกลนคร”, Med J Sisaket Surin Buriram Hosp., ปี 35, ฉบับที่ 2, น. 327–340, ส.ค. 2020.