[1]
ศุกรเวทย์ศิริ พ. ., “ผลกระทบของสภาวะทันตสุขภาพต่อคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุที่มารับบริการทันตกรรมที่กลุ่มงานทันตกรรม โรงพยาบาลสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์”, Med J Sisaket Surin Buriram Hosp., ปี 35, ฉบับที่ 2, น. 461–470, ส.ค. 2020.