[1]
กมลพันธ์ จ. . . และ พิมพ์รัตน์ ว. . ., “ปัจจัยที่มีผลต่อการฆ่าตัวตายของผู้ป่วย คลินิกให้คําปรึกษากลุ่มงานจิตเวชและยาเสพติด โรงพยาบาลบุรีรัมย์”, Med J Sisaket Surin Buriram Hosp., ปี 35, ฉบับที่ 2, น. 481–490, ส.ค. 2020.