[1]
อาสนทอง เ. . ., “ความชุกของผู้ป่วยโรคต้อหินในโรงพยาบาลศรีสะเกษเนื่องในวันต้อหินโลก”, Med J Sisaket Surin Buriram Hosp., ปี 35, ฉบับที่ 3, น. 749–756, ธ.ค. 2020.