[1]
เอมอิ่มอนันต์ อ. . ., คำประเสริฐ พ. . ., วทัญญูคุณากร น. . ., ชิยางคะบุตร ส. . ., และ ขจรนาม พ. ., “การพัฒนาระบบการจัดการความปวดเฉียบพลันหลังการผ่าตัด แผนกศัลยกรรม โรงพยาบาลเลย”, Med J Sisaket Surin Buriram Hosp., ปี 36, ฉบับที่ 1, น. 227–237, เม.ย. 2021.