[1]
สุวานิชช., “ศึกษาปริมาณรังสีที่ผู้ป่วยได้รับจากการตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ระบบทางเดินปัสสาวะแบบไม่ฉีดสารทึบรังสี ด้วยเทคนิคลดปริมาณรังสี เพื่อการวินิจฉัยนิ่วในระบบทางเดินปัสสาวะ”, Med J Sisaket Surin Buriram Hosp., ปี 36, ฉบับที่ 1, น. 1-12, เม.ย. 2021.