[1]
เปลี่ยนไธสงบ., ผิวผ่องร., ปลงรัมย์ธ., และ เงาศรีว., “การพัฒนารูปแบบการพยาบาลผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันชนิด STEMI ที่ได้รับการเปิดขยายหลอดเลือดหัวใจผ่านสายสวน โรงพยาบาลบุรีรัมย์”, Med J Sisaket Surin Buriram Hosp., ปี 36, ฉบับที่ 1, น. 63-76, เม.ย. 2021.