[1]
เปลี่ยนไธสง บ. . . ., ผิวผ่อง ร. . . ., ปลงรัมย์ ธ. . ., และ เงาศรี ว. . . ., “การพัฒนารูปแบบการพยาบาลผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันชนิด STEMI ที่ได้รับการเปิดขยายหลอดเลือดหัวใจผ่านสายสวน โรงพยาบาลบุรีรัมย์”, Med J Sisaket Surin Buriram Hosp., ปี 36, ฉบับที่ 1, น. 63–76, เม.ย. 2021.