[1]
มิตรานันท์ เ. . ., “ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกเทคนิคการใส่ท่อหายใจในกลุ่มผู้ป่วยติดเชื้อชั้นลึกของคอที่มารับบริการผ่าตัดระบายหนอง โดยการระงับความรู้สึกแบบทั้งตัวที่โรงพยาบาลบุรีรัมย์”, Med J Sisaket Surin Buriram Hosp., ปี 36, ฉบับที่ 1, น. 77–87, เม.ย. 2021.