[1]
ชยางศุส., “การศึกษาอุบัติการณ์และปัจจัยเสี่ยงการเกิดวัณโรคในผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสเอชไอวีหลังได้รับยาต้านไวรัส”, Med J Sisaket Surin Buriram Hosp., ปี 36, ฉบับที่ 1, น. 121-128, เม.ย. 2021.