[1]
ธีระเดชากุลน., คำมุงคุลพ., และ เขียมรัมย์ธ., “การพัฒนารูปแบบการพยาบาลกลุ่มผู้ป่วยฉุกเฉินระดับ 3 (Urgent) ในงานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาลบุรีรัมย์”, Med J Sisaket Surin Buriram Hosp., ปี 36, ฉบับที่ 1, น. 191-205, เม.ย. 2021.