[1]
ธีระเดชากุล น., คำมุงคุล พ. ., และ เขียมรัมย์ ธ. ., “การพัฒนารูปแบบการพยาบาลกลุ่มผู้ป่วยฉุกเฉินระดับ 3 (Urgent) ในงานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาลบุรีรัมย์”, Med J Sisaket Surin Buriram Hosp., ปี 36, ฉบับที่ 1, น. 191–205, เม.ย. 2021.